Podstawa programowa:

G6.3. Uczeń redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej;
G6.4. Uczeń dodaje i odejmuje sumy algebraiczne;
G6.5. Uczeń mnoży jednomiany, mnoży sumę algebraiczną przez jednomian oraz, w nietrudnych przykładach, mnoży sumy algebraiczne;

2.1. Uczeń używa wzorów skróconego mnożenia na (a±b)2 oraz a2 – b2.

 

Autor:Szymon Kaźmierowski      facebook Facebook      poczta matma.dla.lo@gmail.com